Vedtægterne

Vedtægter for Støtteforeningen i Orion Planetariums Venner

1. Foreningens navn.

Stk. 1. Foreningens navn er Orion Planetariums Venner, hvis hjemsted er:

Søvej 36, 6630 Rødding.

Stk. 2. Foreningen er stiftet 29. september 2016.

2. Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte:

– med specielle aktiviteter der kan gøre oplevelsen mere sjov, lærerig, spændende eller på anden unik for alle besøgende.

-ved at rejse midler til Orion Planetariums drift og udvikling.

-ved at øge kendskabet til Orion Planetarium.

Stk. 2. Det er op til bestyrelsen at afgøre, hvor og hvordan hjælpen skal ydes. Hjælpen skal afstemmes med ledelsen af Orion Planetarium.

3. Medlemskab.

Stk. 1. Alle, som ønsker at bakke op om den gode oplevelse der bliver skabt i og omkring Orion Planetarium, kan være medlemmer af støtteforeningen.

Stk. 2. Der opkræves et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes på

den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Der ydes ikke godtgørelse af kontingent ved udmeldelse.

Stk. 4. Medlemmer af foreningen over 18 år har stemmeret og valgbarhed.

4. Kontingent.

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Der fastsættes en beløb for enkeltpersoner og et for institutioner/virksomheder.

Stk. 2. Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt

Stk. 3. Større beløb og donationer er velkommen og kan indbetales til foreningen løbende.

5. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Desuden kan ejerkredsen bag Orion Planetarium udpege et medlem med observatørstatus uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, med en formand, en kasserer og en sekretær.

Stk. 3. Valgperioden er 2 år og således, at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Ejerkredsens repræsentant udpeges for et år af gangen.

Suppleanter vælges for et år af gangen.

Stk. 5. Bestyrelsen oppebærer intet honorar.

Stk. 6. Formanden foretager indkaldelser og sammensætter dagsorden, samt leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald skal et andet medlem foretage ovenstående.

Stk. 7. Kassereren fører foreningens regnskab og varetager på bestyrelsens vegne foreningens økonomiske opgaver. Ved kassererens forfald skal formanden foretage ovenstående.

Stk. 8. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed, vil det være formandens stemme som er afgørende.

6. Tegning og hæftelse

Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Stk. 2 Formanden og et bestyrelsesmedlem, dog ikke kassereren, kan give kassereren fuldmagt til at modtage og foretage betalinger\hævninger fra foreningens giro- og\eller bankkonto.

Stk. 3 Foreningen kan ikke optage lån/stifte gæld.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

7. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt i marts.

Stk. 2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med 30 dages skriftlig varsel, med angivelse af dagsorden, samt ordlyden af eventuelle forslag fra bestyrelsen.

Stk. 3. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Der foretages valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgbare er alle medlemmer af støtteforeningen over 18 år.

Stk. 4. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg suppleanter
  • Valg af revisor

Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 5. Stemmeberettigede er alle medlemmer af støtteforeningen, dog kun en stemme pr. husstand/medlem. Der kan ikke stemmes per fuldmagt.

Stk. 6. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen, hvorefter de distribueres til medlemmerne.

Stk. 7. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 8. Ekstraordinære generalforsamlinger finder sted, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med 30 dages skriftlig varsel.

Stk. 9. For at opnå valg til bestyrelsen kræver det personligt fremmøde, eller skriftlig tilkendegivelse af villighed til at modtage valg.

Stk. 10. Foreningens revisor vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.

8. Revision.

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskab revideres en gang årligt.

9 Vedtægtsændringer.

Ved vedtægtsændringer skal der være 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

10. Foreningens opløsning.

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 3/4 af disse stemmer herfor.

Stk. 2. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, som tidligst kan afgives på dagen for den første generalforsamling og senest 14 dage senere.

Stk. 3. På den sidste generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages endeligt, såfremt et simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 4. Ved foreningens opløsning skal alle foreningens aktiver realiseres og overdrages til Orion Planetarium, midlerne må derefter kun benyttes til aktiviteter til gavn for Orion Planetarium. Opløses foreningen samtidig med at Orion Planetarium opløses, skal overskydende midler bruges til et lignende formål.